Valg

Det skal velges 3 faste medlemmer til generalforsamlingen, som velges for 4 år. I tillegg skal det velges 1 varamedlem for en periode på 2 år.

Stemmerett og valgbare som medlem eller varamedlem, er alle myndige personer som har et kundeforhold i Sunndal Sparebank, og som i de siste 6 måneder har hatt et innskudd på minst kr. 2 500. Ingen personer kan avgi mer enn to stemmer, en på eget grunnlag og en for en annen stemmeberettiget etter skriftlig fullmakt. Hvert kundeforhold gir én stemme ved valget. Valget foregår som rente flertallsvalg.

Generalforsamlingen i Sunndal Sparebank består av i alt 12 personer, hvorav 4 personer velges av og blant personer med kundeforhold i banken, 4 personer velges av og blant egenkapitalbeviseierne, 3 personer velges av og blant ansatte og 1 person oppnevnes av kommunestyret i Sunndal.

De fast møtende kundevalgte medlemmene i generalforsamlingen består i dag av:

  • Gunnar Olav Furu, på valg i 2023
  •  Christian Semundset Husby, på valg i 2020 (utsatt pga. korona-pandemi)
  • Inger Marit Romfo, på valg i 2021
  • Randi Berge, på valg i 2021

Varamedlem: Liv Resell, på valg i 2020 (utsatt pga. korona-pandemi)

Valgkomite
I henhold til Finansforetaksforskriften og instrukser om valg til Generalforsamlingen i Sunndal Sparebank, har valgkomiteen fremmet sin innstilling på forslag til 3 faste medlemmer og 1 varamedlem. Disse er:

  • Inger Marit Romfo innstilles på gjenvalg for perioden 2021-2024
  • Maja Solli innstilles som nytt medlem for perioden 2020-2023
  • Eirik Sjøholt innstilles som nytt medlem for perioden 2021-2024
  • Maria Ørsund innstilles som nytt varamedlem for perioden 2020-2021

Kunder som vil delta i valget må melde sin deltakelse til banken innen 3 dager før valget finner sted. Har en kunde ikke meldt seg i rett tid, kan vedkommende nektes adgang til å delta i valget.

Sunndalsøra, 1. februar 2021

Valgkomiteen i Sunndal Sparebank

Eirik Folmo (leder)                  Inger Marit Romfo
(sign.)                                         (sign.)                  

Asbjørn Tronsgård                  Lars Arnold Forseth
(sign.)                                         (sign.)