I møte den 4. september 2017 besluttet styret i Sunndal Sparebank å foreslå for generalforsamlingen at banken forhøyer eierandelskapitalen gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon ved utstedelse av 428 571 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs 105 ("Emisjonen"). Det er etablert et garantikonsortium som sikrer fulltegning i Emisjonen med et brutto emisjonsproveny på NOK 45 millioner.

 

Formålet med Emisjonen er å styrke ren kjernekapital for å gi grunnlag for ytterligere balansert kredittvekst. Banken opplever god etterspørsel etter kreditt og ser et vekstpotensiale fremover, spesielt med etablering av avdelingskontorer i Molde og Ålesund. Styrket ren kjernekapital vil også bidra til forsterket mulighet for verdiskaping og utvikling av lokalt næringsliv.

 

Egenkapitalbeviseiere som er registrert i bankens egenkapitaleierregister i VPS ved utløpet av 19. september 2017, vil ha fortrinnsrett til tegning og tildeling av egenkapitalbevis i samme forhold som de fra før eier egenkapitalbevis i banken. Det vil bli tildelt omsettelige tegningsretter til eiere av egenkapitalbevis som er registrert i VPS per utløpet av 19. september 2017. Antall tegningsretter som utstedes til den enkelte egenkapitalbeviseier vil rundes ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis (forutsatt at rettighetshaveren kan tegne egenkapitalbevis). Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt.

 

Prospekt for Emisjonen vil bli offentliggjort i forkant av tegningsperioden, som er planlagt å være i tidsrommet 16. oktober – 3. november 2017.

 

Forslaget om utstedelse av nye egenkapitalbevis forventes å bli lagt frem for behandling i bankens generalforsamling den 19. september 2017. Gjennomføring av emisjonen er betinget av nødvendige vedtak i generalforsamlingen, samt nødvendige godkjennelser fra Finanstilsynet. Forutsatt at betingelsene oppfylles, forventes Emisjonen å være fullført medio november 2017.

 

Dersom kapitalforhøyelsen gjennomføres i samsvar med overnevnte, vil bankens eierandelskapital etter gjennomføring av Emisjonen utgjøre NOK 92 857 100 fordelt på 928 571 egenkapitalbevis.

 

Sunndal Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer DA som juridisk rådgiver i transaksjonen.

 

Kontaktperson:

Adm. banksjef Jonny Engdahl, tlf.: 97588471 og e-post je@sunndal-sparebank.no