Sunndal Sparebank – Emisjon

Norne Securities AS er tilrettelegger av en fortrinnsrettsemisjon på 45 millioner i Sunndal Sparebank. Banken utsteder 428 571 egenkapitalbevis til kurs 105 kr. Emisjonsbeløpet er på forhånd garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående av større innskytere i banken og andre lokale investorer.

 

Tidsplan for emisjonen (med forbehold om endringer):

Første dag i tegningsperioden

16. oktober 2017 kl. 09:00

Siste dag i tegningsperioden

3. november 2017 kl. 15:00

Tildeling og utsendelse av tildelingsbrev

Omkring 8. november 2017

Innbetaling ved automatisk belastning av konto

Omkring 10. november 2017

Registrering av ny eierandelskapital i Foretaksregisteret

Omkring 20. november 2017

Utstedelse og levering av egenkapitalbevis

Omkring 20. november 2017

Egenkapitalbevis