I første kvartal 2021 oppnådde Sunndal Sparebank en resultatforbedring på over 300 prosent fra samme periode i 2020. Resultatet før skatt endte på 16,9 millioner (5,5). Dette gir en egenkapitalavkastning på solide 9,6 prosent (3,5) på tolvmåneders basis. Det gode resultatet påvirkes av høyere inntekter og netto tilbakeførte tap.

-vi er meget godt fornøyd med den sterke veksten og gode resultatutviklingen i årets tre første måneder. Driften har vært god og vi opplever vekst i alle forretningsområder og kundesegmenter. Resultatet kommer som følge av en solid laginnsats i hele organisasjonen. Vi har fantastisk dyktige medarbeidere med solid kompetanse, som hver dag er opptatt av å gi bedre råd til våre kunder. Et samlet sykefravær på kun 0,5 prosent i første kvartal vitner om høy trivsel og stort engasjement i hele banken, sier adm.banksjef Jonny Engdahl.

-person- og bedriftskundeveksten er sterk. Banken tar nye posisjoner løpende, og oppstarten i Kristiansund har vært meget god. På tolvmåneders basis er kredittveksten i personkundesegmentet 15,3 prosent og bedriftssegmentet hele 21,7 prosent. Vi vokser mer enn tre ganger den generelle kredittveksten i Norge for øyeblikket. Det er vi meget godt fornøyd med og er i tråd med vår strategi, sier Jonny Engdahl.

Historisk resultat

Banken kan vise til en resultatforbedring på hele 11,4 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i 2020, som den gang var preget av tap på finansielle eiendeler og kredittap som følge av Covid19-pandemien. Lavere smittetrykk, god utvikling i vaksinasjonsprogrammet og gradvis gjenåpning av samfunnet vil gi bedre utsikter for norsk økonomi. Dette vil påvirke norske banker positivt framover.

Netto renteinntekter er redusert med 1,9 millioner kroner til 17,6 millioner kroner. Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere marginer på innskudd, som kun delvis er motvirket av høyere utlånsmarginer og økt utlåns- og innskuddsvolum. For 2021 under ett, forventes netto renteinntekter å ligge høyere enn i 2020.

Andre driftsinntekter økte med hele 9,5 millioner kroner til 11,4 millioner kroner i første kvartal, sammenlignet med første kvartal i 2020. Økningen skyldes stor forbedring i avkastningen på finansielle eiendeler, som de siste tolv månedene er bedret med 7,5 millioner kroner. Samtidig opplever banken også sterk vekst i provisjonsinntektene. Disse øker med 2,1 millioner kroner eller 35 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2020. Høy kundevekst bidrar til å gi høyere inntektsstrømmer fra et bredt produktsortiment. Vi opplever spesielt god økning i inntektene fra spareområdet, forsikring og Eika Boligkreditt.

Driftskostnadene ble 14,9 millioner kroner, en økning på 2,2 millioner kroner fra tolv måneder tidligere. Kostnads-/inntektsforholdet utgjorde 51,3 prosent (59,7) ved utgangen av kvartalet. Lavere netto renteinntekter på grunn av lavt rentenivå, øker kostnads- /inntektsforholdet. I tillegg er kostnadsøkningen et resultat av offensiv satsning i eksisterende og nytt markedsområde med kontoråpning i Kristiansund 1 mars 2021. Banken arbeider aktivt med å styrke posisjonen i Møre og Romsdal i attraktive markeder med godt kundegrunnlag som gir vekstmuligheter og økt resultatbidrag på sikt.

I første kvartal er det netto tilbakeført om lag 2,8 millioner kroner fra tap på utlån og garantier. Da Covid19-pandemien brøt ut for ett år siden var usikkerheten høyere enn i dag. Utviklingen i pandemien er gradvis blitt bedre med lavere smittetrykk og god utvikling i vaksinasjonsprogrammet. Med bakgrunn i redusert usikkerhet er det besluttet å tilbakeføre deler av tilleggsavsetningene knyttet til Covid19 i kvartalet. Det er også foretatt omklassifisering (netto tilbakeføring) av en individuell nedskrivning på enkeltengasjement med om lag 1,3 millioner kroner. Dette er omklassifisert med nedskrivning mot finansiell eiendel over utvidet resultat (OCI).

Utlånene (inkl. låneportefølje i Eika Boligkreditt) er økt med hele 16,4 prosent eller 734 millioner kroner siste tolv måneder, til 5,2 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal 2021. Dette er en vekst som er over tre ganger så høy som den generelle kredittveksten i Norge.

Innskuddene kan også vise til en formidabel tolvmånedersvekst på hele 20,9 prosent ved utgangen av kvartalet. Dette gir en vekst på 541 millioner kroner til 3,1 milliarder kroner, og en innskuddsdekning på 84,1 prosent.

Overtok forsikringsportefølje fra tidligere Surnadal Sparebank

Banken har nylig inngått distribusjonsavtale med Eika Forsikring om å overta hoveddelen av forsikringskundene som tidligere har vært betjent av Surnadal Sparebank. Avtalen gir Sunndal Sparebank en unik mulighet til å styrke sin markedsposisjon ytterligere i Møre og Romsdal, og vil gi økte inntektsstrømmer fra forsikringsområdet fra mai 2021. Med avtalen har Sunndal Sparebank overtatt om lag 2 500 forsikringskunder. 

-vi er godt tilfreds med å ha sikret oss avtalen med Eika Forsikring, og er sikre på at dette er en god løsning både for kundene og for oss som lokalbank i Møre og Romsdal, sier Adm.banksjef Jonny Engdahl.

-med overtakelsen vil Sunndal Sparebank og Eika Forsikring også bli stedlig representert i Surnadal. Steinar Aasbø, Leder forsikring, vil ha kontordager både i Sunndal og Surnadal. Dette vil være en styrke i betjeningen av alle forsikringskunder som nå blir overført til Sunndal Sparebank. Vi ser også at tilgangen på nye forsikringskunder åpner mulighetene horisontalt i vår verdikjede. Nemlig økt potensiale for kundevekst på banksiden, sier Jonny Engdahl.

Hovedtall første kvartal 2021 (samme periode i 2020 i parentes)

  • Resultat før skatt 16,9 MNOK (5,5)
  • Egenkapitalavkastning etter skatt 9,6 prosent (3,5)
  • Kostnadsprosent 51,3 prosent (59,7)
  • 12-måneders utlånsvekst inklusive Eika Boligkreditt 16,4 prosent (10,7)
  • 12-måneders innskuddsvekst 20,9 prosent (11,4)

Kontaktperson: Adm.banksjef Jonny Engdahl. Telefon 975 88 471.