PRESSEMELDING

Sunndal Sparebank oppnådde et historisk godt resultat før skatt på hele 38,9 millioner kroner i første halvår 2021. Egenkapitalavkastningen endte på solide 12,1 prosent (9,5) på tolvmåneders basis. Resultatet påvirkes av høyere rentenetto, høyere andre inntekter, netto tilbakeførte tap og god kostnadskontroll.

-vi er meget godt fornøyd med resultatutviklingen i første halvår. Underliggende bankdrift er veldig god, og samtidig opplever vi sterk vekst i alle forretningsområder og kundesegmenter, sier Adm.banksjef Jonny Engdahl.

-laginnsatsen i organisasjonen har vært formidabel og mye har skjedd hos oss i første halvår. Vi åpnet nytt avdelingskontor i Kristiansund 1. mars, andelen medarbeidere er økt med om lag 30 prosent siden årsskiftet og vi overtok forsikringsportefølje fra tidligere Surnadal Sparebank i begynnelsen av mai. Det er vel forsiktig sagt når jeg sier at organisasjonen har hatt et hektisk første halvår. Da er det også ekstra gledelig å registrere at sykefraværet er på rekordlavt nivå. Kun 0,8 prosent fravær i første halvår tydere på høy trivsel og engasjement for å skape resultater og gode kundeopplevelser. Innsatsen mot vår fremtidige ambisjon som lokalbank i Møre og Romsdal r meget bra, sier Jonny Engdahl.

-person- og bedriftskundeveksten er også svært sterk. Banken tar nye posisjoner løpende, og oppstarten i Kristiansund har vært meget god. For banken totalt og siste tolv måneder er kredittveksten i personkundesegmentet og bedriftssegmentet på hele 19,5 og 26,6 prosent. Vi vokser om lag fire ganger den generelle kredittveksten i Norge for øyeblikket. Det er vi meget godt fornøyd med og er helt i tråd med vekstambisjonen, sier Jonny Engdahl.

Historisk resultat
Banken kan vise til en resultatforbedring før skatt på hele 11,6 millioner til 38,9 millioner kroner, sammenlignet med tilsvarende periode i 2020, som da var preget av tap på finansielle eiendeler og kredittap som følge av Covid19-pandemien. Lavere smittetrykk, god utvikling i vaksinasjonsprogrammet og gradvis gjenåpning av samfunnet har gitt og vil gi bedre utsikter for norsk økonomi. Dette påvirker også norske banker positivt framover.

Netto renteinntekter er økt med 2,2 millioner kroner til 35,7 millioner kroner. Dette er en økning på 6,5 prosent fra samme periode i 2020. Økningen skyldes høyere forretningsvolum og bedrede marginer på innskudd. For 2021 under ett, vil netto renteinntekter bli høyere enn i 2020.

Andre driftsinntekter er økt med 5,1 millioner kroner til 28 millioner kroner, sammenlignet med første halvår 2020. Økningen skyldes i hovedsak økte provisjonsinntekter fra forsikring og låneporteføljen i Eika Boligkreditt. Siste tolv måneder er netto provisjonsinntekter økt med hele 44 prosent. Sterk kundevekst bidrar spesielt til denne gode utviklingen.

Driftskostnadene ble 29,6 millioner kroner. Dette er en økning på 6 millioner kroner fra samme periode i 2020. Kostnadsøkningen kommer som følge av offensiv satsning i både eksisterende og nytt markedsområde. Banken arbeider aktivt med å styrke posisjonen i Møre og Romsdal i attraktive markeder med godt kundegrunnlag, som gir vekstmuligheter og økt resultatbidrag på sikt. Kostnads-/inntektsforholdet utgjorde 46,4 prosent (41,8) ved utgangen av første halvår.

I første halvår er det netto tilbakeført om lag 4,7 millioner kroner fra tap på utlån og garantier. Da Covid19-pandemien brøt ut for ett år siden var usikkerheten høyere enn i dag. Utviklingen i pandemien er gradvis blitt bedre med lavere smittetrykk og god utvikling i vaksinasjonsprogrammet. Med bakgrunn i redusert usikkerhet er tilleggsavsetninger knyttet til Covid19-pandemien oppløst. Disse tilleggsavsetningen har vært på om lag 3,7 millioner kroner. I tillegg er det i første halvår også foretatt omklassifisering av individuell nedskrivning på enkeltengasjement med om lag 1,3 millioner kroner. Dette er omklassifisert med nedskrivning mot finansiell eiendel over utvidet resultat (OCI).

Utlånene (inkl. låneportefølje i Eika Boligkreditt) er økt med hele 20,8 prosent eller 940 millioner kroner siste tolv måneder, til 5,5 milliarder kroner ved utgangen av første halvår 2021.

Innskuddene kan også vise til en formidabel tolvmånedersvekst på hele 18 prosent ved utgangen av første halvår. Dette gir en vekst på 475 millioner kroner til 3,1 milliarder kroner, og en innskuddsdekning på 80,5 prosent.

Oppstart tegningsperiode fortrinnsrettsemisjon i august
Mandag 23. august starter tegningsperioden for bankens fjerde egenkapitalemisjon på 8 år. Denne gangen skal banken utstede totalt 750 000 nye egenkapitalbevis, og retter seg mot dagens eiere som har fortrinn til å tegne seg i emisjonen. For hvert egenkapitalbevis man eier i dag, vil man motta cirka 0,55 tegningsretter. En tegningsrett gir kun en rettighet til å tegne, og medfører ingen plikt til å tegne. Dette betyr at dagens eiere aktivt må foreta tegning i emisjonsperioden. Egen tegningsinnbydelse blir tilsendt.

Tegningsperioden avsluttes mandag 6. september kl. 16:30.

Fortrinnsrettsemisjonen er garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående av totalt 30 garantister. Disse garantistene er både lokale, regionale og nasjonale investorer. Det var solid interesse for å delta i garantien, noe vi tar som en stor tillitserklæring for arbeidet og utviklingen banken har hatt de senere årene, sier Adm.banksjef Jonny Engdahl.

Hovedtall andre kvartal 2021 (samme periode i 2020 i parentes)

  • Resultat før skatt 38,9 MNOK (27,3)
  • Egenkapitalavkastning etter skatt 12,1 prosent (9,5)
  • Kostnadsprosent 46,4 prosent (41,8)
  • 12-måneders utlånsvekst inklusive Eika Boligkreditt 20,8 prosent (10,7)
  • 12-måneders innskuddsvekst 18,0 prosent (11,4)
  • Innskuddsdekning 80,5 prosent (79,5)

Kontaktperson: Adm.banksjef Jonny Engdahl. Telefon 975 88 471.

2. kvartalsrapport