Stort overskudd til gode formål i lokalsamfunnet i 2020

Sparebankforeningens ferske undersøkelse viser at landets sparebanker og sparebankstiftelser i fjor delte ut hele 2,3 milliarder kroner til idrett, kultur og frivillig sektor.  Mange av de lokale sparebankene sørger gjennom sunn bankdrift for store overskudd til lokale formål.

Landets sparebanker og sparebanker deler hvert år ut store deler av sitt overskudd i form av gaver til gode formål i samfunnet. Sparebanknæringens allmennyttearbeid er en viktig del av en lang sparebanktradisjon tuftet på ideen om at bankene og stiftelsene skal bidra til positiv samfunnsutvikling i nærområdet de er en del av.

Fordobling på fem år til 2,3 milliarder kroner i 2020
Tall som Sparebankforeningen har innhentet viser at sparebankene og sparebankstiftelsene i fjor delte ut hele 2,3 milliarder kroner til allmennyttige formål. Det årlige beløpet som sparebanknæringen bidrar med til gode formål er mer enn fordoblet den siste femårsperioden. Dette henger nært sammen med sunn bankdrift som gir grunnlag for utdeling av stadig mer midler til gode samfunnsformål fra næringen.

Største private bidragsyter til idrett, kultur og frivillig sektor
Sparebanknæringens samlede bidrag til gode samfunnsformål gjør næringen til en av de største private bidragsyterne til idrett, kultur og frivillig sektor. Dette fremkommer tydelig når man sammenligner beløpet som ble delt ut av næringen med andre ordninger som retter seg mot lag og foreninger, slik som eksempelvis grasrotandelen til Norsk Tipping. 


Sunndal Sparebank delte ut 2,2 millioner kroner lokalt

Sunndal Sparebank er en av sparebankene som inngår i Sparebankforeningens undersøkelse. Sparebanken delte i fjor ut et betydelig beløp til lokale og regionale formål basert på søknader og dialog med ulike lag og organisasjoner i bankens markedsområde. Tallene fra banken viser følgende når det gjelder fjorårets tildelinger: Den norske sparebanknæringen består av 94 sparebanker og 35 sparebankstiftelser. Sparebanknæringens årlige gaveutdelinger til allmennyttige formål må ikke forveksles med tradisjonell sponsorvirksomhet. Gaveutdelingsvirksomhet tar form av tildelinger der det ikke er krav om gjenytelser knyttet opp mot markedsføring av giver. Det er kun gaveutdelingsvirksomheten som inngår i Sparebankforeningens kartlegging av allmennyttearbeidet i 2020.