I statsbudsjettet for 2017 har regjeringen foreslått å innføre en såkalt «aksjesparekonto» for privatpersoner. Det er ventet at ordningen trer i kraft til sommeren. Eika er allerede i gang med produktutviklingen, og vil tilby aksjesparekonto til lokalbankenes kunder straks myndighetene gir grønt lys.

Hva er en aksjesparekonto?
Med en aksjesparekonto kan du samle alle dine aksjefond og børsnoterte aksjer på ett sted. På en aksjesparekonto kan du bytte mellom ulike aksjefond og aksjer uten å skatte av gevinsten. Det er først når du har tatt ut mer penger av aksjesparekontoen enn du har satt inn, at du må betale skatt.

Hvorfor kommer aksjesparekonto nå?
Regjeringens formål er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å spare i aksjer, for på den måten øke privatpersoners eierskap i norsk næringsliv. Det gjør at nordmenn i større grad enn i dag kan ta del i den verdiskapningen som skjer i norsk næringsliv.

Hva kan inngå i kontoen?
Aksjesparekontoen kan inneholde aksjefond og børsnoterte aksjer innen EU/EØS. Du kan altså ikke bruke kontoen til å investere i ikke-børsnoterte aksjer, rentefond og kombinasjonsfond.

Hva betyr dette for meg?
Innføringen av aksjesparekonto gjør det enklere for deg å spare i aksjer og fond – en sparemetode som historisk sett gir høyere avkastning enn banksparing for de som har lang horisont på sin sparing.

Jeg sparer i fond fra før – bør jeg flytte beholdningen over til en aksjesparekonto?
Det kommer an på om du har urealisert tap eller urealisert gevinst i beholdningen din.

Ja: Hvis du har gevinst på din beholdning bør du flytte over til en aksjesparekonto i løpet av 2017. Dette fordi du i en overgangsperiode som varer ut 2017 kan flytte alle aksje- og aksjefondsbeholdninger med urealiserte gevinster over i aksjesparekontoen uten at flyttingen utløser skatt.

Nei: Har du urealisert tap på din beholdning, bør du vente med å flytte den til 2018. Fra og med 2018 får du skattemessig fradrag for tap når du flytter beholdningen over til en aksjesparekonto. Et slikt fradrag for tap får du ikke i 2017.

Hvordan utløses skatt og fradrag?
Når du overfører aksjer/andeler til eller fra aksjesparekontoen anses det som realisasjon og utløser skatt eller fradrag. Unntaket er en overgangsperiode som varer ut 2017, hvor du kan overføre aksjer og fond til aksjesparekontoen uten beskatning.

Gevinst og tap beregnes med utgangspunkt i markedsverdien på overføringstidspunktet. Eventuelt utbytte på investeringene dine vil bli skattlagt løpende.

Når du har tatt ut mer enn du har skutt inn på kontoen, skattlegges det overskytende som aksjeinntekt med fradrag for skjerming og vil deretter oppjusteres med en faktor på 1,24. Aksjeinntekten legges så til alminnelig inntekt som skattlegges med 24 %. For eksempel: Et uttak på 100 kroner (etter skjerming) oppjusteres 1,24 = 124 kroner. Dette beskattes deretter med 24 %. Reell skattebelastning blir dermed 29,76 % (tallene gjelder for 2017).

Når kan jeg få aksjesparekonto?
Regjeringen vil sende en forskrift ut på høring i løpet av første kvartal 2017, og vi forventer at regelverket er klar før sommeren. Eika Kapitalforvaltning er allerede i gang med utviklingen av aksjesparekonto som vi kan tilby alle kunder.

Løsningen blir tilgjengelig for alle privatkunder og skal blant annet inkludere:

  • Konto for kontanter
  • Skatterapportering
  • Digital løsning på mobil og PC
  • Kjøp og salg digitalt