Totalt ble det tegnet 1 286 132 egenkapitalbevis i emisjonen, mot et tilbud på 750 000 egenkapitalbevis. Samlet gir dette en tegning på hele 133,8 millioner kroner og en overtegning på solide 71,5 prosent i emisjonen. Sunndal Sparebank har aldri opplevd så stor interesse for eget egenkapitalbevis som nå, og emisjonen betegnes som meget vellykket.

Emisjonsresultatet er en stor tillitserklæring og bekreftelse på at dagens eiere er fornøyd med bankens utvikling og avkastningen de har hatt siden 2013. Med denne overveldende interessen, gir eksisterende og nye eiere et tydelig svar på at de vurderer oss som veldig attraktive, og det er naturligvis veldig hyggelig, sier Adm.banksjef Jonny Engdahl.

Svært stor interesse

Interessen for å investere i oss har overgått alle våre forventninger. Signaler vi fikk da emisjonen ble offentlig kjent, tydet på at noe stort kunne være i gjære. Vi er både stolte og ydmyke for tilliten eksisterende og nye eiere har vist oss de siste to ukene, sier Adm.banksjef Jonny Engdahl.

Emisjonsresultatet gir oss et solid fundament til fortsatt god vekst, samtidig som det gir oss stor motivasjon for det videre arbeidet vi skal gjøre for eksisterende og nye kunder i Møre og Romsdal framover, sier Jonny Engdahl.  

Allerede i løpet av de to-tre første dagene i tegningsperioden skjønte vi at noe stort var på gang. Det rant inn med tegninger og mange tegningsretter ble omsatt over børs. Om lag 26 prosent av alle tilbudte tegningsretter er blitt omsatt, og det betegner vi som meget bra for en bank på vår størrelse. Etterspørselen etter tegningsretter har vært langt høyere enn tilbudet i hele tegningsperioden, noe som har bidratt til at tegningsrettene har vært omsatt til gode priser helt inn til tegningsperiodens slutt i går. Dette er fjerde emisjonen vi gjennomfører siden 2013, og vi har aldri opplevd så stor etterspørsel etter bankens egenkapitalbevis. Dette er en utrolig stor tillitserklæring for oss, sier Jonny Engdahl.

Emitterte brutto 78 MNOK

Fortrinnsrettsemisjonen har pågått i to uker og ble avsluttet mandag 6. september kl. 16:30. Det er brutto emittert 78 MNOK og formålet med emisjonen er å styrke bankens rene kjernekapital for å sikre fremtidig vekst og utvikling.
Interessen for tegning har vært veldig god gjennom hele perioden, og om lag 67 prosent av tegningene er foretatt av personer og selskaper hjemmehørende i Møre og Romsdal. Men vi synes også det er svært positivt å registrere at det er interesse fra lander forøvrig, og at vi er første banken ut og henter penger etter pandemiens start i fjor, har nok vært en medvirkende faktor til den store interessen, sier Jonny Engdahl.

Dette kombinert med lave renter, god likviditet i markedet, godt halvårs-resultat, en god utbytte-historie å vise til og generelt positive utsikter til banksektoren framover, har gitt et solid fundament til interessen for emisjonen sier Adm.banksjef Jonny Engdahl.

Offentliggjøring av tildeling blir gjort i brev til hver enkelt tegner i løpet av inneværende uke. Tildelingen vil være basert på oppgitte tildelingskriterier i Prospektet.

Sunndal Sparebank engasjerte Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer DA som juridisk rådgiver i transaksjonen.

Banken vil igjen takke eksisterende og nye eiere for deltakelse og interesse som er vist i emisjonen.

Fikk du ikke tegnet egenkapitalbevis i emisjonen kan du kjøpe egenkapitalbevis på 
Euronext Growth

Kontaktperson: Adm.banksjef Jonny Engdahl (975 88 471)