Pressemelding - Henter 45 millioner kroner i ny emisjon

Henter 45 millioner kroner i ny emisjon

I møte den 5. februar 2019 besluttet styret i Sunndal Sparebank å foreslå for generalforsamlingen at banken forhøyer eierandelskapitalen gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon ved utstedelse av 428 571 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs 105 ("Emisjonen"). Det er etablert et garantikonsortium som sikrer fulltegning i Emisjonen med et brutto emisjonsproveny på NOK 45 millioner.

Formålet med Emisjonen er å styrke ren kjernekapital for å gi grunnlag for ytterligere balansert kredittvekst. Banken opplever god etterspørsel etter sine produkter med sterk kunde- og kredittvekst. Potensialet for vekst vurderes som godt i tiden fremover. Emisjonen vil bidra til ytterligere å forsterke bankens muligheter til å delta i utviklingen av lokalt næringsliv. 

Egenkapitalbeviseiere som er registrert i bankens egenkapitaleierregister i VPS ved utløpet av 21. februar 2019, vil ha fortrinnsrett til tegning og tildeling av egenkapitalbevis i samme forhold som de fra før eier egenkapitalbevis i banken. Det vil bli tildelt omsettelige tegningsretter til eiere av egenkapitalbevis som er registrert i VPS per utløpet av 21. februar 2019. Antall tegningsretter som utstedes til den enkelte egenkapitalbeviseier vil rundes ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis (forutsatt at rettighetshaveren kan tegne egenkapitalbevis). Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt.

Prospekt for Emisjonen vil bli offentliggjort i forkant av tegningsperioden, som er planlagt til tidsrommet 18. mars – 5. april 2019.

Forslaget om utstedelse av nye egenkapitalbevis forventes å bli lagt frem for behandling i bankens generalforsamling den 21. februar 2019. Gjennomføring av emisjonen er betinget av nødvendige vedtak i generalforsamlingen, samt nødvendige godkjennelser fra Finanstilsynet. Forutsatt at betingelsene oppfylles, forventes Emisjonen å være fullført ultimo april 2019.

Sunndal Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer DA som juridisk rådgiver i transaksjonen.

Kontaktperson:

Adm. banksjef Jonny Engdahl, tlf.: 97588471 og e-post je@sunndal-sparebank.no